Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 1 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 2 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 3 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 4 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 5 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 6 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 7 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 8 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 9 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 10 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 11 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 12 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 13 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 14 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 15 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 16 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 17 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 18 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 19 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 20 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 21 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 22 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 23 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 24 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 25 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 26 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 27 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 28 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 29 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 30 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 31 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 32 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 33 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 34 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 35 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 36 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 37 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 38 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 39 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 40 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 41 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 42 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 43 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 44 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 45 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 46 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 47 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 48 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 49 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 50 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 51 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 52 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 53 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 54 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 55 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 56 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 57 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 58 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 59 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 60 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 61 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 62 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 63 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 64 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 65 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 66 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 67 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 68 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 69 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 70 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 71 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 72 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 73 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 74 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 75 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 76 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 77 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 78 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 79 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 80 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 81 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 82 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 83 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 84 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 85 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 86 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 87 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 88 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 89 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 90 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 91 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 92 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 93 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 94 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 95 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 96 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 97 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 98 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 99 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 100 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 101 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 102 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 103 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 104 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 105 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 106 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 107 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 108 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 109 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 110 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 111 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 112 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 113 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 114 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 115 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 116 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 117 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 118 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 119 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 120 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 121 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 122 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 123 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 124 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 125 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 126 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 127 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 128 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 129 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 130 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 131 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 132 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 133 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 134 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 135 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 136 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 137 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 138 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 139 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 140 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 141 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 142 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 143 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 144 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 145 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 146 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 147 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 148 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 149 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 150 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 151 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 152 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 153 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 154 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 155 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 156 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 157 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 158 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 159 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 160 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 161 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 162 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 163 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 164 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 165 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 166 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 167 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 168 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 169 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 170 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 171 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 172 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 173 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 174 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 175 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 176 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 177 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 178 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 179 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 180 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 181 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 182 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 183 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 184 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 185 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 186 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 187 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 188 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 189 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 190 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 191 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 192 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 193 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 194 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 195 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 196 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 197 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 198 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 199 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 200 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 201 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 202 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 203 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 204 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 205 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 206 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 207 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 208 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 209 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 210 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 211 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 212 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 213 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 214 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 215 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 216 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 217 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 218 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 219 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 220 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 221 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 222 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 223 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 224 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 225 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 226 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 227 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 228 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 229 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 230 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 231 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 232 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 233 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 234 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 235 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 236 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 237 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 238 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 239 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 240 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 241 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 242 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 243 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 244 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 245 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 246 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 247 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 248 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 249 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 250 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 251 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 252 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 253 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 254 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 255 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 256 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 257 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 258 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 259 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 260 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 261 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 262 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 263 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 264 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 265 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 266 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 267 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 268 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 269 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 270 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 271 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 272 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 273 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 274 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 275 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 276 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 277 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 278 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 279 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 280 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 281 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 282 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 283 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 284 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 285 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 286 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 287 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 288 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
 • 289 - Baltos basutės 20-25 d. AC64311A

Baltos basutės 20-25 d. AC64311A

AC64311A-20
DD Step

Dydis *
 • 2 vnt.
31,00 EUR
Su mokesčiais
Kiekis

Prekės kokybė 
Aprašymas

D.D.step natūralios odos basutės atitinka ortopedinius reikalavimus. Komfortabilūs įtvarai (basutės paaukštinimai) sumažina vaiko kojų nuovargį, leidžia taisyklingai jas laikyti ir lengvai judėti.

D.D.Step taikoma siuvimo technologija neleidžia batams plyšti ir taip pat skirta lengvam batų lankstumui.

Padai - guminiai, neslystantys, ilgalaikiai, labai lankstūs ir lengvučiai.

Basučių vidpadyje išlenkta atrama pėdutei. 

Ties kulnu pagalvėlė.

Basutės yra pagamintos iš aukštos kokybės odos.

Šio modelio basutės pamažintos 5 mm.

Prekė detaliau
AC64311A-20
2 Prekės
Nauja prekė

Charakteristikos

Gamintojas
D. D. Step (Vengrija)
Batukų vidus
Oda
Batukų viršus
Natūrali oda
Vidpadis
Oda
Rekomenduojama
Vidutinei ir plačiai kojai.
Rekomenduojama
Vidutinei ir plačiai kojai.
Atsiliepimai

Parašykite savo atsiliepimą

Baltos basutės 20-25 d. AC64311A
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 046602BM-25

Prekės ženklas: DD Step

Violetiniai batai 25-30 d. 046602BM

Atsiliepimų apie prekę: 0

D.D.step batukai tai - ortopedinius reikalavimus atitinkantys natūralios odos batukai. Aukštos kokybės batviršio oda leidžia pėdai kvėpuoti, batai yra patvarūs ir patogūs. Batai yra pagaminti iš aukštos kokybės odos. Šio modelio batukai pamažinti 5 mm.

Kaina 34,00 EUR
Daugiau
Yra sandėlyje