Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 1 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 2 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 3 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 4 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 5 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 6 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 7 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 8 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 9 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 10 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 11 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 12 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 13 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 14 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 15 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 16 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 17 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 18 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 19 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 20 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 21 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 22 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 23 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 24 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 25 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 26 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 27 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 28 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 29 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 30 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 31 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 32 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 33 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 34 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 35 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 36 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 37 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 38 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 39 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 40 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 41 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 42 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 43 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 44 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 45 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 46 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 47 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 48 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 49 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 50 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 51 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 52 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 53 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 54 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 55 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 56 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 57 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 58 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 59 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 60 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 61 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 62 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 63 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 64 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 65 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 66 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 67 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 68 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 69 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 70 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 71 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 72 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 73 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 74 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 75 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 76 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 77 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 78 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 79 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 80 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 81 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 82 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 83 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 84 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 85 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 86 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 87 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 88 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 89 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 90 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 91 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 92 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 93 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 94 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 95 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 96 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 97 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 98 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 99 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 100 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 101 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 102 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 103 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 104 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 105 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 106 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 107 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 108 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 109 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 110 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 111 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 112 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 113 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 114 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 115 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 116 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 117 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 118 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 119 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 120 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 121 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 122 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 123 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 124 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 125 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 126 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 127 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 128 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 129 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 130 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 131 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 132 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 133 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 134 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 135 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 136 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 137 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 138 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 139 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 140 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 141 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 142 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 143 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 144 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 145 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 146 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 147 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 148 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 149 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 150 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 151 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 152 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 153 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 154 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 155 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 156 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 157 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 158 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 159 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 160 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 161 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 162 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 163 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 164 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 165 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 166 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 167 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 168 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 169 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 170 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 171 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 172 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 173 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 174 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 175 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 176 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 177 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 178 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 179 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 180 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 181 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 182 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 183 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 184 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 185 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 186 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 187 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 188 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 189 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 190 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 191 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 192 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 193 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 194 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 195 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 196 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 197 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 198 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 199 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 200 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 201 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 202 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 203 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 204 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 205 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 206 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 207 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 208 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 209 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 210 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 211 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 212 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 213 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 214 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 215 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 216 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 217 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 218 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 219 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 220 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 221 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 222 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 223 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 224 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 225 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 226 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 227 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 228 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 229 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 230 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 231 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 232 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 233 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 234 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 235 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 236 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 237 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 238 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 239 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 240 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 241 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 242 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 243 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 244 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 245 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 246 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 247 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 248 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 249 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 250 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 251 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 252 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 253 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 254 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 255 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 256 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 257 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 258 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 259 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 260 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 261 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 262 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 263 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
 • 264 - Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398

Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398

DA05-1-398-23
Ponte

Dydis *
 • 0 vnt.
37,00 EUR
Su mokesčiais
Kiekis
Nepakanka prekės atsargų


Prekės kokybė 
Aprašymas

Ponte20 prekės ženklo avalynė yra natūralios odos ortopedinius reikalavimus atitinkanti avalynė, kuri turi vaiko vystymuisi reikalingus aspektus.

Basučių uždaras užkulnis yra 5mm pasviręs į išorę, taip suteikdamas tvirtą padėtį kojoms, o supinatorius užtikrina taisyklingą pėdos vystymąsi.

Basučių kulnas yra pakietintas, kad padėtų išlaikyti taisyklingą augančios pėdos padėtį. 

Viršutinė bato dalis yra pagaminta iš aukštos kokybės odos. Siekiant užtikrinti natūralų sąlytį su koja, bato vidus yra iš minkštos odos.

Basučių vidpadyje išlenkta atrama pėdai.

Lengvas, neslidus bei patvarus guminis kaučiuko padas užtikrina tinkamą kojos padėtį bei suteikia maksimalų komfortą.

Dėka lipukų basutes galima lengvai nusiauti ir apsiauti.

Tvirtas užkulnis gali padėti išvengti skoliozės, patempimų ar kelių raiščių traumų. Rekomenduojama vaikams, turintiems problemų su netaisyklingu pėdos statymu ar keliais. Batų padas yra pakreiptas iš vidaus į išorę 5 mm taip išlaikydamas vaiko koją taisyklingoje padėtyje.

Batviršio oda turi būti reguliariai prižiūrima. Apsaugai tinka nuo drėgmės apsaugantys purškalaiodos vaškai bei tepalai, skirti paviršinei odai.

Ponte20 - puikus pasirinkimas tiems, kuriems rūpi, kad vaiko kojos vystytųsi taisyklingai.

Prekė detaliau
DA05-1-398-23
0 Prekės
Nauja prekė

Charakteristikos

Gamintojas
Ponte20 (Vengrija)
Batukų vidus
Oda
Batukų viršus
Natūrali oda
Vidpadis
Oda
Rekomenduojama
Vidutinei ir plačiai kojai.
Atsiliepimai

Parašykite savo atsiliepimą

Baltos basutės 22-27 d. DA05-1-398
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 046608BL-36

Prekės ženklas: DD Step

Violetiniai batai 31-36 d. 046608BL

Atsiliepimų apie prekę: 1

D.D.step batukai tai - ortopedinius reikalavimus atitinkantys natūralios odos batukai. Batai yra pagaminti iš aukštos kokybės odos, kuri nepraleidžia drėgmės (D.D. Tex technologija). Šio modelio batukai pamažinti 5 mm.

Kaina 41,00 EUR
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: 000972

Prekės ženklas: Pablosky

Batukai mergaitėms Kermit Rose

Atsiliepimų apie prekę: 1

StepEasy  „Bare Feet Sensation“ linijos avalynė sukurta padėti jūsų mažyliui žengti pirmuosius žingsnius. Gaminant batukus taikyta išskirtinė „Pablosky System“ technologija:  aukščiausios kokybės natūrali oda ir  trinčiai atsparus besiūlis „InTech“ mikropuoštas batuko viduje, kurie apsaugo pėdą nuo prakaitavimo; išimamas antibakterinis vidpadis,...

Kaina 40,00 EUR
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: 0463BM-25

Prekės ženklas: DD Step

Batai 25 - 30 d. 0463BM

Atsiliepimų apie prekę: 0

D.D.step batukai tai - ortopedinius reikalavimus atitinkantys natūralios odos batukai. Komfortabilūs įtvarai (batuko paaukštinimai) sumažina vaiko kojyčių nuovargį, leidžia taisyklingai jas laikyti ir lengvai judėti. Batukų viduje yra du vidpadžiai , tad batai tinka tiek siaurai, tiek platesnei kojytei. (vieną vidpadį galima išimti) Šio modelio batukai...

Kaina 27,90 EUR Bazinė kaina 31,00 EUR
Daugiau
Yra sandėlyje

Kodas: 046605BM-25

Prekės ženklas: DD Step

Raudoni batai 25-30 d. 046605BM

Atsiliepimų apie prekę: 0

D.D.step batukai tai - ortopedinius reikalavimus atitinkantys natūralios odos batukai. Aukštos kokybės batviršio oda leidžia pėdai kvėpuoti, batai yra patvarūs ir patogūs. Batai yra pagaminti iš aukštos kokybės odos. Šio modelio batukai pamažinti 5 mm.

Kaina 34,00 EUR
Daugiau
Yra sandėlyje